Privacy reglement

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd is belangrijk voor Van der Hoop Film Productions

Dit Privacy Statement heeft hoofdzakelijk betrekking op de website. In dit Privacy Statement kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
1.1 Welke informatie verzamelen we?

Van der Hoop Film Productions verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van uw e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan ons verstrekt heeft, tenzij u daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven, of indien dat noodzakelijk is voor Van der Hoop Film Productions om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

1.2 Wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Van der Hoop Film Productions verzamelt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag.

De privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of Engels: GDPR) staat toe om persoonsgegevens te verwerken indien dat gebeurt op basis van een van de grondslagen opgenomen in de AVG. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, berust deze verwerking op een van de volgende grondslagen:

  • Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, alsmede voor toezenden van DVD’s.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van bestanden voor belastingdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver.
  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Van der Hoop Film Productions, zoals het opstellen en bewaren van facturen.
  • U hebt specifiek en expliciet toestemming gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel.
2. Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet.

3. Rechten

Als u persoonsgegevens aan Van der Hoop Film Productions beschikbaar hebt gesteld, heeft u in de meeste gevallen het recht om deze persoonsgegevens in te zien en om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren. U kunt ons om inzage verzoeken. Wij zullen dan de informatie aan u verstrekken. Voordat we persoonsgegevens aan u verstrekken kunnen we u verzoeken om u te identificeren.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Hoop Film Productions indien we niet (meer) bevoegd zijn om deze gegevens te gebruiken, en daarnaast heeft u het recht op verwijdering van de op u betreffende persoonsgegevens.

4. Beveiliging en integriteit van gegevens

Van Der Hoop Film Productions heeft beveiligingsmaatregelens om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Naar ons beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens Van der Hoop Film Productions betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Ook waarborgen wij dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

5. klachten

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.